BETINGELSER FOR LUNCH OG CATERING FOLLO AS

 

ÅPNINGSTID

Ordrekontoret er åpent mandag til fredag fra 07:00 til 19:00, lørdag 10:00 til 15:00. For henvendelser som gjelder utkjøring og leveringer utenom ordrekontorets åpningstid kan Lunch og Catering Follo AS kontaktes på vakttelefon via sentralbord på tlf. 63 95 39 00.

 

FRISTER, ENDRINGER OG AVBESTILLING AV CATERING

 

Brødmat og enkle lunsjretter:

Bestillings- og endringsfrist:                       kl 13.00 en (1) virkedag før levering.
Avbestillingsfrist:                                            kl 13.00 to (1) virkedager før levering.

Selskapsmeny, varmmat, buffet, kaker, etc:

Bestillings- og endringsfrist:                       kl 13.00 fem (5) virkedager før levering.
Avbestillingsfrist:                                            kl 13.00 fem (5) virkedager før levering.

Personell og utleieutstyr:


Bestillings- og endringsfrist:                       kl 13.00 ti (10) virkedager før arrangementet.
Avbestillingsfrist:                                            kl 13.00 ti (10) virkedager før arrangementet.

 

Avbestilling etter utløpt frist og innen 2 virkedager faktureres 50 % av opprinnelig beløp. Avbestilling etter 2 virkedager etter endt frist faktureres 100% av opprinnelig beløp.

Alle avbestillinger må varsles skriftlig via e-post til catering@cateringen.no og er ikke gyldig før bekreftelse er mottatt. Telefon eller SMS er ikke gyldig.

Egne avbestillingsbetingelser gjelder for selskapslokaler og utstyr.

 

PRISER OG MERVERDIAVGIFT

Prisene på nettsiden er inklusive merverdiavgift og eksklusive utkjøring.

Vi gjør oppmerksom på at prisen på mat er oppgitt inkl. 15 % MVA, denne økes automatisk til 25 % ved bestilling av personell, utleieutstyr og alkohol.

Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil, prisjusteringer og tilgang på enkelte råvarer fra leverandørene.

 

FAKTURERING

 

Frister:

Betalingsfrist er 3 dager med mindre annet er avtalt. Fakturagebyr tilkommer ved valg av papirfaktura.

Gebyrer:

                                               Faktura per post: 150,-
                                               Endring av fakturainformasjon: 150,-                    

 

Lunch og Catering Follo kan gjøre en kredittvurdering av sine kunder. Lunch og Catering Follo kan kreve forhåndsbetaling. Blandt annet ved større ordre, ved nye/ukjente kunder, og utenlandsregistrerte selskap.

Når kunde inngår avtale om forhåndsbetaling regnes ordre som bekreftet og kunden står økonomisk ansvarlig for ordren selv om forhåndsbetaling ikke er mottatt.

Ved manglende betaling av forskuddsbetaling risikerer kunde at leveranser stoppes og at kunde må betale de faktiske kostnader for leveransen, selv om den ikke har blitt levert. Renter på forsinkede betalinger belastes etter forfall på fakturaen.

 

LEVERING OG FORSINKELSER

Vi leverer innen avtalt klokkeslett, dvs. at vi ved behov kan levere inntil én (1) time tidligere enn avtalt. Ved forsinkelser kan kjøper kreve avslag:

45 min til 1 time forsinket -10 %. Utover en time forsinket -15 %.

Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende enn det regulerte prisavslaget. Forsinkelser forårsaket av unormale trafikksituasjoner, snø eller feilaktig/manglende oppgitt leveringsadresse, manglende eller feil telefonnummer gir ikke grunnlag for avslag.

Etter at maten er overlevert, overtar kunden ansvaret for at lettbedervelige matvarer oppbevares etter forskriftene.

 

UNDERSØKELSE AV VARENE

Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra ordrebekreftelsen. Ved avvik må Lunch og Catering Follo kontaktes snarest, slik at vi får en mulighet til å rette opp i avviket.

 

RETUR AV UTSTYR

Skåler, fat og bestikk skylles og pakkes sammen i leveringskassene, og leveres tilbake til vårt kjøkken på Skiveien 754 på Kolbotn innen 3 virkedager etter levering. Alternativt bestiller kjøperen henting av returutstyr ved bestillingstidspunkt. Informasjon om retur må avtales før leveransen er effektuert. Ekstra kjøring utover det som er avtalt på forhånd, samt manglende og/eller skadet utstyr tilkommer sluttfaktura.

 

MANGLER

Mener kjøper at det foreligger avvik i forhold til ordrebekreftelsen hva angår de leverte varer, må kjøper reklamere umiddelbart etter at undersøkelsen er eller skulle vært foretatt, og før næringsmidlene er fortært. Kjøperen må reklamere innen rimelig tid. Dersom det foreligger en mangel ved leveransen kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag begrenset oppad til det betalte/fakturerte beløp. Andre misligholdsbeføyelser kan ikke gjøres gjeldende. Lunch og Catering Follo er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted.

 

BETINGELSER FOR PERSONELL

Servitører, bartendere og ryddehjelp bestilles for minimum 7,5 timer, inkludert reisetid, og faktureres per påbegynt halvtime. Ved arbeid utover 9 timer. tilkommer ett overtidstillegg. Etter kl. 24.00 tilkommer nattillegg for all personell. Hjemtransport etter kl 24.00 dekkes av kunde. Personalmat for oppdrag vil legges til på sluttfaktura.

Kokk pr. selskap faktureres per påbegynt halvtime. Oppdrag utenfor Oslo bestilles for minimum 7,5 timer og faktureres per påbegynt halvtime. Dersom selskapslokalet ikke er i nærheten av offentlig transport må det avtales alternativ transport for servitørene. Transportkostnad personell dekkes av kunde. Kunde er ansvarlig for at Lunch og Catering Follo har fått så detaljerte og fullstendige opplysninger om oppmøte/leveringssted som mulig.

På arrangement der Lunch og Catering Follo har personell til stede skal eventuelle problemer, feil eller mangler tas opp med Lunch og Catering Follo sitt personell umiddelbart. Lunch og Catering Follo har rutiner for håndtering av ulike situasjoner og på denne måten får eventuelle feil rettes opp i. Hvis personell melder inn syk samme dagen kan vi ikke garantere at vi klarer å levere.

Prøvesmaking, befaring og planlegging med Event Manager er inkludert i prisen ved større arrangementer som eks. bryllup, event, etc. Hvis arrengementet avbestilles fakturer vi for tjenesten iht gjeldende satser.

 

UTLEIE AV UTSTYR

Våre produkter leies ut per arrangement. Alt utstyr skal returneres slik det ble levert; bord/stoler leveres og hentes i stabler. Matrester fjernes fra bestikk, porselen og serveringsutstyr og plasseres i transportkassene/stativene det ble levert i. Kopper og glass tømmes og settes med bunn opp i sine respektive bakker. Duker og servietter må være ristet og tørre, stearinlysrester fjernes fra lysestakene. Evt. ekstra tid for rydding/pakking belastes kunde med kr 399,20 + mva per påbegynt time.

Leietaker forplikter å returnere utstyret til avtalt tid. Dersom neste leietaker blir skadelidende av for sen retur, kan erstatning bli beregnet. Dersom det er avtalt at utleier skal montere/demontere utstyr, plikter leietaker å sørge for at alle nødvendige tillatelser blir innhentet.

Det skal videre være ryddet plass, samt fremkommelighet for transport på monteringsstedet. Dersom utstyret blir stjålet eller skadet forplikter leietaker å erstatte utstyret i sin helhet. Beskadiget, eller bortkommet utstyr, tilkommer sluttfaktura. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for skade påført person eller gjenstand i leieperioden forårsaket av eller med de varer og tjenester leien omfatter.

 

FORCE MAJEURE

Ved force majeure, slik som krig, omfattende arbeidskonflikt, blokade, brann, miljøkatastrofe, pandemi eller annet utenfor Lunch og Catering Follo kontroll kan ikke kunde kreve Lunch og Catering Follo for erstatning for avtaler/leveranser som ikke lar seg levere/gjennomføre.

 

KONTAKTINFORMASJON

Ved spørsmål om våre betingelser eller andre henvendelser ta kontakt med ordrekontoret på catering@cateringen.no.

 

Oppdatert 11.04.2023

phone